2019-03-27

Regulamin organizacyjny

 

Zatwierdził

Pan Mikołaj Bogdanowicz
Wojewoda Kujawsko-Pomorski

 

Zarządzenie Nr 245/2021
z dnia 21 grudnia 2021 r.

 

POWIATOWEJ STACJI SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNEJ

W GRUDZIĄDZU

 

Rozdział 1

Przepisy Ogólne

 

§ 1

 

 1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Grudziądzu działa w oparciu o zakład leczniczy prowadzony pod nazwą Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, w którego skład wchodzą dwie jednostki organizacyjne:
  1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Grudziądzu,
  2. Oddział Laboratoryjny
 2. Strukturę organizacyjną Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej tworzą:
  1. Komórki organizacyjne działalności leczniczej:
   1. Oddział Nadzoru Sanitarnego i Profilaktyki Zdrowotnej,
   2. Oddział Laboratoryjny
  2. Samodzielne stanowiska pracy działalności leczniczej:
   1. Stanowisko ds. Ocen i Analiz
   2. Stanowisko Specjalisty ds. Systemu Jakości
  3. Komórki organizacyjne działalności pozamedycznej:
   1. Sekcja Ekonomiczno-Księgowa,
   2. Sekcja Administracyjno-Techniczna,
  4. Samodzielne stanowiska pracy działalności pozamedycznej:
   1. Stanowisko Pracy Główny Księgowy,
   2. Stanowisko Pracy Radca Prawny,
   3. Stanowisko Pracy Kadr i Spraw Pracowniczych,
   4. Stanowisko Pracy ds. OC, BHP, IODO, P. POŻ., Informatyki, Archiwizacji.
 3. Regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Grudziądzu, zwany dalej Regulaminem, określa organizację wewnętrzną, zadania poszczególnych komórek organizacyjnych oraz osób na samodzielnych stanowiskach pracy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Grudziądzu, zwanej dalej PSSE.
 4. Schemat organizacyjny PSSE stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

 

 

Rozdział 2

Sposób kierowania Powiatową Stacją

 

§ 2

 

 1. Działalnością Powiatowej Stacji kieruje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
  w Grudziądzu będący Dyrektorem Powiatowej Stacji, zwany dalej Dyrektorem, przy pomocy Zastępcy Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, a także Głównego Księgowego, Kierowników komórek organizacyjnych i pracowników na samodzielnych stanowiskach pracy.
 2. W czasie nieobecności Dyrektora, działalnością Powiatowej Stacji kieruje Zastępca        Dyrektora, w zakresie swoich kompetencji lub osoba upoważniona przez Dyrektora PSSE.

 

§ 3

 

 1. Pracą komórek organizacyjnych PSSE kierują ich kierownicy.
 2. Kierownik Oddziału Nadzoru Sanitarnego i Profilaktyki Zdrowotnej, Kierownik Oddziału Laboratoryjnego oraz pracownicy zajmujący samodzielne stanowiska pracy podlegają bezpośrednio Dyrektorowi.
 3. Kierownicy komórek organizacyjnych Oddziału Nadzoru Sanitarnego i Profilaktyki Zdrowotnej podlegają Kierownikowi Oddziału Nadzoru Sanitarnego i Profilaktyki Zdrowotnej.
 4. W czasie nieobecności kierownika komórki organizacyjnej jej pracą kieruje osoba go zastępująca lub pracownik wyznaczony przez kierownika tej komórki.
 5. W PSSE wdrożony jest system zarządzania zgodny z normami PN-EN ISO/IEC 17025 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących” oraz PN-EN ISO/IEC 17020 „Wymagania dotyczące działania różnych rodzajów jednostek przeprowadzających inspekcję”
 6. Nadzór nad jakością pracy w komórkach organizacyjnych objętych systemem zarządzania              sprawuje Specjalista ds. systemu jakości. Schemat funkcjonowania systemu zarządzania został przedstawiony w załączniku 7a do KZ-02 Księgi Zarządzania Systemem Jakości Państwowej Inspekcji Sanitarnej w województwie kujawsko-pomorskim.
 7. Dyrektor może powoływać do realizacji zadań bieżących i problemowych pracownika lub zespoły realizacyjne składające się z pracowników różnych komórek organizacyjnych          i wyznaczyć koordynatora ich pracy.
 8. Kierownicy oddziałów i sekcji mogą powoływać w kierowanych przez siebie komórkach
        organizacyjnych zespoły realizacyjne i wyznaczyć koordynatorów ich pracy.
 9. W Powiatowej Stacji zadania służby bhp są powierzone pracownikowi zatrudnionemu przy  innej pracy. W zakresie zadań służby bhp pracownik podlega bezpośrednio pod Dyrektora.
 10. W Powiatowej Stacji zadania związane z prowadzeniem archiwum zakładowego są powierzone pracownikowi zatrudnionemu przy  innej pracy. W zakresie w/w zadań pracownik podlega bezpośrednio pod Dyrektora.
 11. W Powiatowej Stacji zadania związane z ochrona przeciwpożarową są powierzone pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracy. W zakresie w/w zadań pracownik podlega bezpośrednio pod Dyrektora

 

§ 4

 

 1. Główny Księgowy nadzoruje działalność ekonomiczną i finansową Powiatowej Stacji.

 

§ 5

 

 1. Dyrektor wykonuje czynności pracodawcy wobec wszystkich pracowników Powiatowej Stacji.
 2. W sprawach pracowniczych i socjalnych Dyrektor działa w porozumieniu z organizacjami związkowymi, w granicach określonych obowiązującymi przepisami.

 

§ 6

 

 1. Powiatowa Stacja może prowadzić niewyodrębnioną organizacyjnie działalność               wykraczającą poza zakres działalności podstawowej określonej w statucie, polegającej na świadczeniu usług.

 

 

Rozdział 3

Organizacja wewnętrzna Powiatowej Stacji

 

§ 7

 

 1. W skład Oddziału Nadzoru Sanitarnego i Profilaktyki Zdrowotnej wchodzą:
  1. Sekcja Nadzoru nad Bezpieczeństwem Żywności i Żywienia,
  2. Sekcja Nadzoru Przeciwepidemicznego,
  3. Sekcja Higieny Środowiska,
  4. Sekcja Nadzoru nad Chemikaliami i Środowiskiem Pracy,
  5. Sekcja Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego,
  6. Stanowisko Pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży,
  7. Stanowisko Pracy ds. Profilaktyki Zdrowotnej.
 2. W skład Oddziału Laboratoryjnego wchodzą:
  1.   Laboratorium Badania Żywności i Żywienia,
  2.   Laboratorium Badania Wody,
  3.   Laboratorium Badania Środowiska Pracy,
  4.   Laboratorium Mikrobiologiczne.
 3. Główny Księgowy.
 4. Sekcja Ekonomiczno-Księgowa.
 5. Sekcja Administracyjno-Techniczna.
 6. Stanowisko Specjalisty ds. Systemu Jakości.
 7. Radca Prawny.
 8. Stanowisko Pracy ds. Ocen i Analiz.
 9. Stanowisko Kadr i Spraw Pracowniczych.
 10. Stanowiska Pracy ds. OC, BHP, IODO, P.POŻ., informatyki, archiwizacji.

Rozdział 4

Zadania komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy PSSE

 

§ 8

 1. Do wspólnych zadań komórek organizacyjnych oraz osób zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach pracy należy w szczególności:
  1. realizowanie zadań wytyczonych przez Głównego Inspektora Sanitarnego                     i Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy;
  2. wykonywanie zadań wynikających z porozumień zawartych pomiędzy Państwową Inspekcją Sanitarną a innymi Inspekcjami i Służbami.
  3. planowanie zadań i sporządzanie okresowych sprawozdań z ich realizacji,
  4. zbieranie, opracowywanie i analizowanie materiałów zawierających wyniki badań          i kontroli,
  5. przyjmowanie, rozpatrywanie oraz załatwianie skarg i wniosków;
  6. monitorowanie zmian obowiązującego prawa,
  7. realizowanie wniosków i zaleceń pokontrolnych organów kontroli państwowej oraz wniosków i zaleceń wynikających z działalności kontrolnej Ministra Zdrowia, Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Wojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy;
  8. realizowanie polityki jakości i doskonalenie systemu zarządzania,
  9. przetwarzanie danych osób fizycznych tylko na udokumentowane polecenia Administratora Danych Osobowych w zakresie swojego upoważnienia i zgodnie           z celami przetwarzania na podstawie i w zakresie przepisów obowiązującego prawa,
  10. zapewnienie ochrony przed nieuprawnionym dostępem, nieuzasadnioną modyfikacją, zniszczeniem, ujawnieniem lub pozyskaniem danych.
  11. realizacja zadań kontroli zarządczej,
  12. ścisła współpraca oraz wymiana informacji pomiędzy wszystkimi komórkami organizacyjnymi PSSE w zakresie stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej,
  13. współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej oraz instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami,
  14. stałe podnoszenie kwalifikacji poprzez samokształcenie pracowników, szkolenia wewnętrzne, udział w szkoleniach zewnętrznych i kursach organizowanych przez jednostki zewnętrzne oraz organizowanie szkoleń dla pracowników,

 

§ 9

 

 1. Zadaniem Oddziału Nadzoru Sanitarnego i Profilaktyki Zdrowotnej jest:
  1. sprawowanie zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego polegającego na kontroli przestrzegania przepisów sanitarnych określających wymagania higieniczne i zdrowotne w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych,
 2. zapobieganie powstawaniu chorób, w tym zakaźnych i zawodowych,
 3. kształtowanie odpowiednich postaw i zachowań zdrowotnych,
  1. wykonywanie zadań związanych z realizacją planów w układzie zadaniowym           w ramach budżetu zadaniowego,
  2. udzielanie  informacji w zakresie zapobiegania i eliminowania negatywnego wpływu czynników i zjawisk fizycznych, chemicznych i biologicznych na zdrowie ludzi,
 4. Zadaniem Sekcji Nadzoru nad Bezpieczeństwem Żywności i Żywienia jest
  w szczególności:
  1. kontrola i nadzór przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne       i zdrowotne warunków produkcji, transportu, przechowywania i sprzedaży żywności oraz warunków żywienia zbiorowego, ze szczególnym zwróceniem uwagi na wdrażanie GHP, GMP oraz systemu HACCP,
  2. nadzór nad jakością zdrowotną żywności,
  3. kontrola warunków produkcji i obrotu przedmiotami użytku, materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością i innymi wyrobami mającymi wpływ na zdrowie ludzi,
  4. jakościowa i ilościowa ocena jadłospisów w żywieniu zbiorowym w aspekcie zasad racjonalnego żywienia,
  5. realizacja planów pobierania próbek żywności do badania w ramach urzędowej kontroli i monitoringu,
  6. monitorowanie powiadomień RASFF  i prowadzenie działań w ramach systemu wczesnego ostrzegania o niebezpiecznej żywności i paszach – RASFF,
  7. prowadzenie działań w ramach systemu szybkiego powiadamiania o produktach niebezpiecznych RAPEX,
  8. wydawanie świadectw o spełnieniu wymagań zdrowotnych środków spożywczych, materiałów lub wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością przekraczających granicę,
  9. prowadzeniezadań w ramach nadzoru nad przestrzeganiem warunków określonych dla żywności genetycznie zmodyfikowanej i napromieniowanej,
  10. dokonywanie oceny poprawności znakowania suplementów diety i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia oraz żywności wzbogaconej,
  11. prowadzenie bazy danych obiektów będących pod nadzorem Państwowej Inspekcji Sanitarnej na terenie Grudziądza i powiatu grudziądzkiego,
  12. prowadzenie działań w systemie TRACES-NT,
  13. prowadzenie bazy danych wyników badań próbek pobranych w ramach urzędowej kontroli i monitoringu żywności,
  14. opracowanie danych do raportów rocznych ze zintegrowanego wieloletniego planu kontroli dla Polski – MANCP,
  15. realizowanie zagadnień związanych z misjami Dyrektoriatu SANTE F Komisji Europejskiej,
  16. realizacja działań dotyczących produkcji pierwotnej żywności pochodzenia roślinnego we współpracy z innymi inspekcjami zgodnie z porozumieniem pomiędzy Głównym Inspektorem Sanitarnym, Głównym Inspektorem Ochrony Roślin
   i Nasiennictwa, Głównym Inspektorem Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska,
  17. współpraca z innymi jednostkami inspekcyjnymi (Inspekcją Weterynaryjna, Inspekcją Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Inspekcją Handlową, Państwową Inspekcją Farmaceutyczną, Państwową Inspekcją Ochrony Roślin
   i Nasiennictwa, Inspekcją Ochrony Środowiska, Urzędem Ochrony Konkurencji
   i Konsumentów oraz Urzędami Celnymi, Policją, organami samorządowymi
   w zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem żywności,
  18. przygotowanie sprawozdań oraz materiałów służących do oceny stanu sanitarnego nadzorowanych obiektów,
  19. upowszechnianie wiedzy o żywności, propagowanie zasad racjonalnego żywienia,
  20. prowadzenie postępowania administracyjnego, postępowania egzekucyjnego
   w administracji.
 5. Zadaniem Sekcji Nadzoru Przeciwepidemicznego oraz Ocen i Analiz jest
  w szczególności:
  1. rozpoznawanie i bieżąca analizasytuacji epidemiologicznej,
  2. zbieranie, weryfikacja i opracowywanie danych epidemiologicznych, sporządzanie analiz i ocen epidemiologicznych,
  3. dokonywanie okresowych analiz sytuacji epidemiologicznej,
  4. prowadzenie rejestru podejrzeń i zachorowań na choroby zakaźne,
  5. podejmowanie działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych celem unieszkodliwienia źródła zakażenia i przecięcia dróg szerzenia,
  6. opracowanie i zwalczanie ognisk epidemicznych,
  7. sprawowanie nadzoru epidemiologicznego nad chorymi i nosicielami,
  8. sprawowanie nadzoru nad osobami pokąsanymi przez zwierzęta,
  9. nadzorowanie realizacji Programu Szczepień Ochronnych,
  10. prowadzenie magazynu szczepionek, dystrybucja szczepionek
   do świadczeniodawców wykonujących szczepienia PSO,
  11. podejmowanie działań w przypadku wystąpienia zagrożenia dla zdrowia publicznego,
  12. zbieranie, opracowywanie i przekazywanie materiałów statystycznych oraz prowadzenie obliczeń statystycznych na podstawie materiałów przygotowanych przez komórki organizacyjne PSSE, sporządzanie zbiorczych ocen i analiz
   z działalności PSSE,
  13. sporządzanie rocznych planów pracy PSSE,
  14. przygotowanie oceny stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej
   w nadzorowanym terenie,
  15. prowadzenie postępowania administracyjnego, postępowania egzekucyjnego
   w administracji,
  16. współpraca ze służbami i inspekcjami oraz jednostkami naukowo-badawczymi     
   w zakresie podejmowania działań nadzoru epidemiologicznego nad chorobami zakaźnymi i zakażeniami, funkcjonowania krajowych systemów wymiany informacji dotyczących nadzoru epidemiologicznego i dystrybucji szczepionek.
 6. Zadaniem Sekcji Higieny Środowiska jest w szczególności:
  1. przygotowanie informacji z terenu powiatu dotyczących spełnienia wymagań obowiązującego rozporządzenia Ministra Zdrowia przez podmioty lecznicze nowo zarejestrowane oraz te, które dokonały zmian w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą,
  2.  rozpatrywanie interwencji z zakresu higieny środowiska oraz higieny pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi,
  3.  dokonywanie ocen i analiz w zakresie stanu sanitarnego obiektów użyteczności publicznej, zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia, jakości wód w kąpieliskach
   i miejscach okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli, stanu sanitarnego obiektów związanych z wypoczynkiem i turystyką w sezonie,
  4. współpraca z innymi służbami i inspekcjami, organami administracji rządowej             i samorządowej oraz innymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie nadzoru nad warunkami higieny środowiska,
  5. kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne środowiska, a zwłaszcza wody do spożycia, wody w basenach kąpielowych
   i kąpieliskach,
  6. prowadzenie monitoringu kontrolnego i przeglądowego jakości wody do spożycia,
  7. sprawowanie nadzoru nad warunkami higieniczno-sanitarnymi pomieszczeń
   w których są udzielane świadczenia zdrowotne,
  8. kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne utrzymania należytego stanu nieruchomości, instytucji, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz należytego stanu higienicznego ulic, dróg oraz osobowego i towarowego transportu kolejowego, drogowego i dworców,
  9. wydawanie opinii sanitarnych wynikających z obowiązujących przepisów prawnych,
  10. nadzór sanitarny nad cmentarzami i zakładami pogrzebowymi, środkami transportu do przewozu zwłok i ekshumacjami,
  11. realizacja zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej związanych z funkcjonowaniem Zintegrowanego Systemu Badania Wody,
  12. prowadzenie postępowania administracyjnego, postępowania egzekucyjnego
   w administracji.

 

 1. Zadaniem Sekcji Nadzoru nad Chemikaliami i Środowiskiem Pracy jest w szczególności:
  1. kontrola stanu higienicznego oraz nadzór nad warunkami higieny pracy w zakładach pracy,
  2. sporządzenie opracowań dotyczących oceny stanu higieniczno-sanitarnego zakładów pracy,
  3. prowadzenie spraw związanych z nadzorem nad przestrzeganiem przepisów dotyczących:
  4. warunków higieny pracy – zawartych w Ustawie z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy i rozporządzeń wydanych na jej podstawie,
  5. wprowadzania do obrotu i stosowania w działalności zawodowej substancji chemicznych i ich mieszanin,
  6. wprowadzania do obrotu produktów biobójczych i substancji czynnych stosowanych w produktach biobójczych oraz ich stosowania w działalności zawodowej,
  7. wprowadzania do obrotu i stosowania w działalności zawodowej prekursorów kategorii 2 i kategorii 3
  8. wprowadzania do obrotu detergentów,
  9. zakazu wytwarzania i wprowadzania do obrotu środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych,
  10. produkcji i wprowadzania do obrotu produktów kosmetycznych,
  11. wymagań określonych w przepisach o zawartości niektórych substancji
   w dymie tytoniowym.
  12. realizacja zadań związanych z przeciwdziałaniem wprowadzania do obrotu środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych,
  13. podejmowanie działań w ramach systemu RAPEX dotyczących produktów kosmetycznych,
  14. prowadzenie postepowania administracyjnego w sprawie chorób zawodowych
   i wydawanie decyzji o stwierdzeniu choroby zawodowej lub decyzji o braku podstaw do jej stwierdzenia,
  15. prowadzenie dokumentacji i statystyki chorób zawodowych z terenu powiatu,
  16. podejmowanie działań na podstawie badań laboratoryjnych i oceny zgodności wykonanych w Oddziale Laboratoryjnym, w granicach obowiązującego prawa,
  17. współpraca z innymi służbami, inspekcjami, organami administracji rządowej
    i samorządowej, instytutami naukowo-badawczymi oraz innymi jednostkami
   w zakresie realizowanych zadań,
 2. Zadaniem Sekcji Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego jest w szczególności:
  1. opiniowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin,
  2. uzgadnianie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dla studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin,
  3. opiniowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w ramach strategicznych ocen oddziaływania na środowisko,
  4. uzgadnianie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dla miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
  5. wydawanie opinii dotyczących obowiązku (konieczności) przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,
  6. wydawanie opinii w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia,
  7. uczestniczenie w dopuszczeniu do użytkowania obiektu budowlanego,
  8. uzgadnianie dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych
   i zdrowotnych,
  9. wydawanie zaświadczeń dla potrzeb uzyskania koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej,
  10. przeprowadzanie kontroli w ramach współpracy z innymi sekcjami Oddziału Nadzoru Sanitarnego i Profilaktyki Zdrowotnej,
  11. opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w trybie przewidzianym w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
  12. zajmowanie stanowiska w ramach:
  13. strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektów polityk, strategii, planów lub programów w dziedzinie przemysłu, energetyki, transportu, telekomunikacji, gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, leśnictwa, rybołówstwa, turystyki i wykorzystywania terenu, wyznaczających ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,
  14. oceny oddziaływania przedsięwzięć na środowisko, w trybie przewidzianym w ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko.
  15. prowadzenie spraw z zakresu zapobiegawczego nadzoru sanitarnego należących do wyłącznej kompetencji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, zastrzeżonych przepisami szczególnymi,
 3. Stanowisko Pracy ds. Profilaktyki Zdrowotnej inicjuje, organizuje, prowadzi, koordynuje
  i nadzoruje działalność oświatowo-zdrowotną w dziedzinie zdrowia publicznego na terenie powiatu w celu ukształtowania odpowiednich postaw i zachowań zdrowotnych.
  W szczególności:
  1. inicjuje i wytycza kierunki przedsięwzięć zmierzających do zaznajamiania społeczeństwa z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, popularyzuje zasady higieny racjonalnego żywienia, metod zapobiegania chorobom, kształtuje odpowiednie postawy i zachowania prozdrowotne, umiejętność udzielania pierwszej pomocy, pobudza aktywność społeczną do działań na rzecz własnego zdrowia;
  2. udziela merytorycznej pomocy innym jednostkom zajmującym się oświatą zdrowotną
   i promocją zdrowia;
  3. opracowuje powiatowe programy edukacyjne dla celów dydaktycznych                                lub eksperymentalno-wdrożeniowych;
  4. wspiera samorządy, instytucje, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe
   we wdrażaniu i realizacji programów oraz innych przedsięwzięć prozdrowotnych;
  5. realizuje zadania wynikające z wytycznych programowych dla powiatowych stacji       sanitarno-epidemiologicznych, zwłaszcza o tematyce szczególnie ważnej dla powiatu,
  6. ocena działalności oświatowo-zdrowotnej prowadzonej przez szkoły i inne placówki oświatowo-wychowawcze, szkoły wyższe oraz środki masowego przekazu, zakłady opieki zdrowotnej, inne zakłady, instytucje i organizacje,
  7. prowadzenie szkoleń dla pracowników ochrony zdrowia, przedstawicieli organizacji społecznych i stowarzyszeń w zakresie oświaty zdrowotnej i działań na rzecz promocji zdrowia.
 4. Zadaniem Stanowiska Pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży jest w szczególności:
  1. nadzór nad warunkami sanitarno-higienicznymi w placówkach nauczania
   i wychowania,
  2. kontrola przestrzegania wymagań higienicznych i zdrowotnych dotyczących higieny procesu nauczania,
  3. nadzór nad warunkami funkcjonowania placówek letniego i zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży,
  4. sporządzanie opracowań i ocen warunków sanitarno-higienicznych w placówkach nauczania, wychowania, wypoczynku dzieci i młodzieży,
  5. popularyzowanie wiedzy prozdrowotnej w zakresie ochrony zdrowia dzieci i młodzieży w celu kształtowania odpowiednich postaw i zachowań zdrowotnych,
  6. współpraca z władzami samorządowymi, instytucjami oraz organizacjami w zakresie warunków sanitarno-higienicznych w placówkach nauczania, wychowania
   i wypoczynku,
  7. prowadzenie postępowania administracyjnego, postępowania egzekucyjnego
   w administracji.

§ 10

Oddział Laboratoryjny realizuje zadania określone w Ustawie z dnia 14 marca z 1985 r.
o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz wykonuje badania/pomiary laboratoryjne w ramach usług dla klientów indywidualnych i podmiotów gospodarczych w zakresie wykonywania badań laboratoryjnych i pomiarów:

 1. badań bakteriologicznych;
 2. badań wskaźników biologicznych do kontroli procesu sterylizacji;
 3. badań/pomiarów czynników szkodliwych i uciążliwych dla zdrowia na stanowiskach pracy,
 4. badań fizykochemicznych i mikrobiologicznych wody;
 5. badań mikrobiologicznych żywności i żywienia;

 

Laboratorium Mikrobiologiczne udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie badań bakteriologicznych w materiale biologicznym (dostarczanym przez pacjenta) i jako zakład leczniczy prowadzi dokumentację medyczną osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Stacja zapewnia ochronę danych zawartych w tej dokumentacji.

 

§ 11

 1. Szczegółowy zakres działania Sekcji Ekonomiczno-Księgowej obejmuje:
  1. racjonalne gospodarowanie środkami przeznaczonymi na wykonywanie zadań           wynikających z planów działalności statutowej;
  2. prowadzenie dokumentacji finansowo-księgowej i ksiąg rachunkowych zgodnie                         z obowiązującymi przepisami;
  3. sporządzanie sprawozdawczości budżetowej określonej przez Ministra Finansów                   w porozumieniu z Prezesem Głównego Urzędu Statystycznego;
  4. obliczanie wynagrodzeń oraz innych należności pracowniczych – rozliczanie                    należnych podatków i ubezpieczeń społecznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami na podstawie prawidłowo prowadzonych ewidencji analitycznych;
  5. ewidencja i egzekwowanie dochodów; rozliczenia funduszy celowych;
  6. realizowanie budżetu zadaniowego pod względem finansowym.

 

 1. Szczegółowy zakres działania Sekcji Administracyjno-Technicznej:
  1. organizowanie i prowadzenie działalności administracyjno-gospodarczej stosownie do potrzeb komórek działalności podstawowej,
  2. utrzymanie pomieszczeń zakładu i jego otoczenia w należytej czystości i porządku,
  3. zapewnienie prawidłowej eksploatacji nieruchomości, gospodarki paliwowo-energetycznej, urządzeń energetycznych, chłodniczych, instalacji elektrycznej, sieci wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, urządzeń łączności, alarmowych
   i sygnalizacyjnych, sprzętu techniczno-gospodarczego:
  4. przeprowadzanie okresowych przeglądów lokalu i urządzeń w celu zapewnienia niezbędnych napraw, remontów i zabiegów konserwacyjnych,
  5. naprawa urządzeń energetycznych, chłodniczych, sanitarnych w miarę możliwości przez usługi własne oraz zabezpieczenie usług wyspecjalizowanych jednostek serwisu technicznego,
  6. zapewnienie niezbędnej konserwacji, przeglądów okresowych, napraw i remontów sprzętu, poprzez zabezpieczenie usług wyspecjalizowanych usług jednostek serwisu technicznego,
  7. organizowanie i kontrolowanie przeprowadzonych konserwacji, napraw i remontów oraz racjonalnego wykorzystywania zużywanych środków rzeczowych
   i finansowych,
  8. organizacja transportu samochodowego dla pracowników PSSE,
  9. planowanie zaopatrzenia w środki techniczne,
  10. zaopatrzenie pracowników w niezbędną odzież ochronną, ustalanie ekwiwalentu za odzież roboczą,
  11. organizowanie ochrony mienia Powiatowej Stacji,
  12. prowadzenie spraw związanych z: udzielaniem zamówień publicznych i umowami zawartymi przez Powiatową Stację,
  13.  zaopatrywanie komórek organizacyjnych Powiatowej Stacji w media, materiały, aparaturę i sprzęty niezbędne dla zapewnienia właściwej działalności Powiatowej Stacji,
  14. prowadzenie gospodarki materiałowej sprzętem i urządzeniami (ewidencja, oznakowanie, inwentaryzacja, przekazywanie, kasacja.
 2. Zadaniem Głównego Księgowego jest merytoryczny nadzór nad działalnością ekonomiczną i finansową Sekcji Ekonomiczno-Księgowej Powiatowej Stacji oraz
  w szczególności:
  1. planowanie finansowe w zakresie dochodów, wydatków, zatrudnienia, inwestycji, wniosków w sprawie tych planów oraz ich realizację w sferze budżetu i gospodarki            pozabudżetowej,
  2. dokonywanie analiz ekonomicznych, tematycznych i okresowych ze szczególnym uwzględnieniem kształtowania się kosztów według miejsc ich powstawania oraz przedstawianie wniosków wynikających z tych analiz,
  3. prowadzenie rachunkowości jednostki;
  4. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;
  5. dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych
   z planem finansowym,
  6. dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
  7. realizacja budżetu zadaniowego pod względem finansowym,
  8. nadzór nad pracownikami Sekcji Ekonomiczno-Księgowej,
  9. sporządzanie sprawozdawczości budżetowej określonej przez Ministra Finansów                   w porozumieniu z Prezesem Głównego Urzędu Statystycznego,
  10. koordynacja działalności finansowo-księgowej komórek organizacyjnych Powiatowej Stacji.
 3. Do zadań Radcy Prawnego należy:
  1. udzielanie opinii i porad prawnych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa,
  2. informowanie o zmianach w obowiązującym stanie prawnym w zakresie działania stacji oraz interpretowanie przepisów i prowadzenie szkoleń w tym zakresie,
  3. informowanie Dyrektora Powiatowej Stacji o uchybieniach w działalności Powiatowej Stacji w zakresie przestrzegania prawa i skutkach tych uchybień,
  4. obsługa prawna i nadzór nad prowadzeniem postępowania administracyjnego
   i egzekucyjnego w administracji oraz w sprawach o wykroczenia i przestępstwa,
  5. nadzór prawny nad egzekucją należności Powiatowej Stacji,
  6. opiniowanie projektów decyzji, postanowień i innych rozstrzygnięć w postępowaniu administracyjnym,
  7. opiniowanie regulaminów i wzorów formularzy obowiązujących w Powiatowej Stacji,
  8. opiniowanie zarządzeń Dyrektora Stacji,
  9. opiniowanie projektów umów z zakresu prawa cywilnego, rozwiązywania umów
   o pracę oraz umarzania i rozkładania na raty wierzytelności Powiatowej Stacji,
  10. przygotowanie spraw związanych z wszczynaniem i prowadzeniem dochodzenia oraz wnoszeniem i popieraniem oskarżenia w postępowaniu uproszczonym według odrębnych przepisów,
  11. występowanie w charakterze pełnomocnika Powiatowej Stacji w postępowaniu sądowym, administracyjnym oraz przed innymi organami orzekającymi,
  12. opracowywanie sprawozdań, ocen i analiz w sprawach leżących w zakresie zadań radcy prawnego.
 4. Do zadań pracownika na Stanowisku Kadr i Spraw Pracowniczych należy:
  1. prognozowanie, planowanie oraz analizowanie stanu zatrudnienia,
  2. przygotowanie i prowadzenie dokumentacji związanej z zawieraniem
   i rozwiązywaniem umów o pracę, uposażeniami oraz zmianą stanowisk pracy,
  3. prowadzenie ewidencji pracowników, akt osobowych, urlopów oraz spraw związanych z czasową niezdolnością do pracy,
  4. przygotowanie i prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy dotyczących wyróżnień, nagradzania i karania pracowników,
  5. kontrolowanie porządku i dyscypliny pracy oraz prowadzenie ewidencji czasu pracy,
  6. prowadzenie spraw związanych z badaniami profilaktycznymi pracowników wynikającymi z Kodeksu pracy,
  7. załatwianie spraw związanych z przechodzeniem pracowników na emerytury i renty,
  8. prowadzenie rejestrów oraz wydawanie legitymacji służbowych upoważnień do przeprowadzania kontroli oraz upoważnień do nakładania mandatów karnych,
  9. opracowywanie sprawozdań dotyczących działalności przedmiotowego stanowiska;
  10. współdziałanie z Sekcją Ekonomiczno-Księgową oraz Głównym Księgowym                        w zakresie wykorzystania funduszu wynagrodzeń;
  11. prowadzenie spraw związanych z wykorzystaniem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
  12. prowadzenie ewidencji skarg i wniosków dotyczących pracy stacji,
  13. opracowywanie projektów zarządzeń, decyzji i regulaminów wydawanych przez dyrektora.
 5. Do zadań pracownika na Stanowisku Pracy ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy należy
  w szczególności:
  1. sporządzanie i przedstawianie raz w roku analizy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w Powiatowej Stacji wraz ze stosownymi wnioskami,
  2. przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, bieżące informowanie Dyrektora Powiatowej Stacji
   o stwierdzonych zagrożeniach wraz z wnioskami zmierzającymi do likwidacji zagrożeń,
  3. prowadzenie szkoleń wstępnych dla osób nowo zatrudnionych – instruktaż ogólny
   z zakresu bhp oraz organizacja szkoleń okresowych dla pracowników zatrudnionych
   w PSSE przy współpracy z właściwymi komórkami lub osobami (firmami),
  4. prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby dotyczących pracowników PSSE, a także przechowywanie rejestrów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy oraz wyników badań i pomiarów w/w czynników,
  5. udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz
   w opracowywaniu wniosków wynikających badania przyczyn i okoliczności tych wypadków, zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków,
  6. opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy,
  7. doradztwo w zakresie obowiązujących przepisów i zasad bhp oraz udział
   w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą;
  8. uczestniczenie w pracach powołanej przez Dyrektora Komisji Bezpieczeństwa
   i Higieny Pracy.

 

 1. Do zadań pracownika na Stanowisku Pracy ds. Obrony Cywilnej należy w szczególności:
  1. opracowanie i aktualizacja dokumentacji planów w zakresie obrony cywilnej,
  2. prowadzenie spraw osobowych w zakresie obrony cywilnej i spraw obronnych,
  3. nadzór nad zasobami materiałowymi obrony cywilnej,
  4. planowanie i organizowanie szkoleń w zakresie obrony cywilnej,
  5. wykonywanie innych zadań i obowiązków wynikających z ogólnie obowiązujących przepisów prawa,
  6. utrzymanie łączności alarmowej,
  7. udział w treningach systemu wykrywania skażeń, w treningach w zakresie nadzoru nad stanem sanitarno-higienicznym.

 

 1. Do zadań pracownika na Stanowisku Pracy ds. Ochrony Przeciwpożarowej należy
  w szczególności:
  1. czuwanie nad przestrzeganiem w Powiatowej Stacji przepisów przeciwpożarowych,
  2. prowadzenie dokumentacji dotyczącej zabezpieczenia przeciwpożarowego
   w Powiatowej Stacji, zgłaszanie Dyrektorowi spostrzeżeń i wniosków w tym zakresie,
  3. prowadzenie czynności związanych z ochroną przeciwpożarową, przygotowanie zleceń dotyczących oceny spełnienia warunków przeciwpożarowych w zakładzie pracy,
  4. nadzór nad urządzeniami i sprzętem przeciwpożarowym,
  5. nadzór nad właściwym utrzymaniem dróg ewakuacji,
  6. prowadzenie szkoleń w zakresie p.poż,
  7. współpraca z właściwą komendą Państwowej Straży Pożarnej w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego pomieszczeń.

 

 1. Do zadań pracownika na Stanowisku Specjalisty ds. Systemu Jakości należy:
 2. organizacja i zarządzanie systemem jakości w PSSE,
 3. ciągłe doskonalenie systemu zarządzania jakością,
 4. opracowywanie, rozpowszechnianie i zarządzanie Księgą Jakości w PSSE,
 5. organizacja i zarządzanie programem auditów w PSSE,
 6. prowadzenie zapisów dotyczących auditorów,
 7. powoływanie auditorów do przeprowadzania auditów wewnętrznych,
 8. przygotowywanie przeglądów systemu zarządzania,
  1. koordynacja działań administracyjnych i technicznych służących zarządzaniu systemem,
  2. planowanie i nadzorowanie szkoleń zewnętrznych w zakresie systemu zarządzania jakością.

 

 1. Do zadań pracownika na stanowisku pracy ds. Informatyki należy:
  1. prowadzenie nadzoru nad pracą sieci informatycznej i sprzętu informatycznego
   w PSSE,
  2. szkolenie i pomoc w zakresie obsługi sprzętu komputerowego i oprogramowania systemowego i narzędziowego,
  3. opiniowanie i konsultacje przy zakupie systemów, sprzętu komputerowego i materiałów eksploatacyjnych,
  4. kontrola, konserwacja i drobne naprawy sprzętu komputerowego,
  5. nadzór i opieka nad systemami informatycznymi działającymi w PSSE,
  6. nadzór i aktualizacja strony internetowej oraz Biuletynu Informacji Publicznej PSSE,
  7. instalacja podstawowego oprogramowania w ramach posiadanych licencji,
  8. określenie potrzeb w zakresie utrzymania i rozbudowy sieci komputerowej w tym czynności związane z zakupem sprzętu i oprogramowania, ewidencja i nadzór licencji posiadanego oprogramowania oraz gwarancji sprzętowych,
  9. archiwizacja i zabezpieczenie danych, w tym nadzór nad tworzeniem
   i przechowywaniem kopii bezpieczeństwa oraz udział w określaniu polityki bezpieczeństwa informacji,
 2. identyfikowanie, analizowanie zagrożeń ryzyka którym poddane są dane osobowe – monitorowanie systemu bezpieczeństwa, w tym instalacja i nadzór nad oprogramowaniem antywirusowym.

 

 1. Do zadań pracownika na stanowisku Inspektora Ochrony Danych Osobowych należy:
  1. informowanie i doradzanie administratorowi lub podmiotowi przetwarzającemu, jak również ich pracownikom w zakresie ich obowiązków wynikających z przepisów prawa o ochronie danych,
  2. monitorowanie zgodności przetwarzania danych osobowych w PSSE ze wszystkimi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych,
  3. prowadzenie działań podnoszących świadomość, a także organizowanie szkoleń dla personelu zajmującego się przetwarzaniem danych,
  4. udzielanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie ich wykonania,
  5. pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla osób fizycznych składających wnioski
   i żądania dotyczące przetwarzania ich danych osobowych i wykonywania ich praw,
  6. współpraca z organami ochrony danych i pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organów nadzorczych ochrony danych w kwestiach związanych z przetwarzaniem.

 

Inspektor Ochrony Danych wypełnia swoje zadania z należytym uwzględnieniem ryzyka związanego z operacjami przetwarzania, mając na uwadze charakter, zakres, kontekst
i cele przetwarzania.

 

 1. Do zadań pracownika na Stanowisku Pracy ds. Archiwizacji należy w szczególności:
  1. współpraca z komórkami organizacyjnymi i samodzielnymi stanowiskami pracy
   w zakresie właściwego przygotowywania przekazywanych akt do Archiwum Zakładowego,
  2. przyjmowanie dokumentacji spraw zakończonych z poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy,
  3. przechowywanie i zabezpieczenie przyjętych akt, prowadzenie ich ewidencji oraz ich udostępnianie,
  4. uzyskiwanie zgody właściwego archiwum państwowego na brakowanie dokumentacji nie archiwalnej, inicjowanie brakowania oraz udział w komisyjnym brakowaniu
   i przekazywaniu na makulaturę,
  5. przygotowywanie materiałów archiwalnych do przekazania i udział w ich przekazaniu do właściwego archiwum państwowego,
  6. przeprowadzenie skontrum dokumentacji,
  7. przechowywanie i zabezpieczenie dokumentacji przejętych w latach wcześniejszych w stanie nieuporządkowanym,
  8. wycofywanie dokumentacji ze stanu Archiwum Zakładowego i stanu dokumentacji archiwalnej,
  9. sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności i stanu dokumentacji Archiwum Zakładowego.

 

§ 12

 1. Zakres indywidualnych czynności pracowników wymienionych w § 3 ust. 2 oraz w § 4 ustala dyrektor.
 2. Zakres indywidualnych obowiązków i czynności pozostałych pracowników określają ich bezpośredni przełożeni.

 

§ 13

 1. Komórki organizacyjne wchodzące w skład Powiatowej Stacji używają do znakowania akt niżej wymienionych symboli:                                                                                                  1) Oddział Nadzoru Sanitarnego i Profilaktyki Sanitarnej:                                 N                       a)Sekcja Nadzoru nad Bezpieczeństwem Żywności i Żywienia                 N.HŻ                     b)Sekcja Nadzoru Przeciwepidemicznego                                                  N.EP                     c)Sekcja Higieny Środowiska                                                                      N.HŚ                   d) Sekcja Nadzoru nad Chemikaliami i Środowiskiem Pracy                      N.CP                   e)Sekcja Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego                                      N.NZ                   f) Stanowisko Pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży                                    N.HD                   g)Stanowisko Pracy ds. Profilaktyki Zdrowotnej                                          N.PZ              2) Oddział Laboratoryjny :                                                                                    L                       a) Laboratorium Badania Żywności i Żywienia                                             L.HŻ                   b) Laboratorium Badania Wody                                                                    L.HŚ                   c) Laboratorium Badania Środowiska Pracy                                                L.ŚP                   d) Laboratorium Mikrobiologiczne                                                                 L.EP              3) Sekcja Ekonomiczno – Księgowa                                                                  EK              4) Sekcja Administracyjno – Techniczna                                                            AT                5) Stanowisko Pracy ds. OC                                                                              OC              6) Stanowisko Pracy ds. BHP                                                                            BHP            7) Stanowisko Pracy ds. P.POŻ                                                                         PP              8) Stanowisko Pracy ds. Ocen i Analiz                                                              OS              9) Stanowisko Kadr i Spraw Pracowniczych                                                     KS  10)Stanowisko Pracy Inspektora Ochrony Danych Osobowych                       IODO          11) Główny Księgowy                                                                                         GK            12) Radca Prawny                                                                                              RP            13) Stanowisko Specjalisty ds. Systemu Jakości                                               J                  14) Stanowisko Pracy ds. Informatyki                                                                 I                15) Stanowisko Pracy ds. Archiwizacji                                                                AR

 

 1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny – Dyrektor, używa symbolu „PIS”.

 

§ 14

 

W związku z realizacją zadań należących do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Dyrektor może powołać komisję ekspertów dla oceny dokumentacji projektowej.

Rozdział 5

Wysokość opłat

§ 15

 1. Wysokość opłat za badania laboratoryjne w ramach świadczonych usług określona jest
  w cenniku zatwierdzonym przez Dyrektora, ustalonym na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat za badania laboratoryjne oraz inne czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
 2. Wysokość opłat za badania laboratoryjne przeprowadzone w ramach urzędowej kontroli
  i monitoringu zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie.

 

Rozdział 6


Warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą


§ 16

 

 1. PSSE współdziała z innymi podmiotami leczniczymi w zakresie zapewnienia poszerzenia diagnostyki  prowadzonej w zakresie potwierdzenia prawidłowości określenia serotypów pałeczek salmonella izolowanych od chorych
 2. Szczegółowe zasady współdziałania z innymi podmiotami leczniczymi, w zakresie określonym w pkt. 1, określają przepisy prawa.


Rozdział 7

Postanowienia końcowe

§ 17

Funkcjonowanie PSSE, poza unormowaniami wymienionymi w § 1-16 regulują:

1)Regulamin Pracy PSSE;

2)Instrukcja Kancelaryjna w zakresie obiegu dokumentów;

3)Inne akty wewnętrzne wydawane przez Dyrektora.

 

                                                     Dyrektor
                                                   Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
                                                     w Grudziądzu

                                                     Beata Kruszka

 

Grudziądz, 22 grudnia 2021 r.

 

 

Niniejszy regulamin z załącznikami oraz zarządzenia zostały zamieszczone poniżej w plikach PDF.

Załączniki

Przeczytaj o systemie i przetwarzanych w nim danych

Tożsamość administratora systemu
Administratorem Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej (SSDIP), który służy do udostępniania podmiotowych stron BIP jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-583) przy Al. Ujazdowskich 1/3, który zapewnia jego rozwój i utrzymanie. Minister Cyfryzacji w ramach utrzymywania i udostępniania systemu SSDIP zapewnia bezpieczeństwo publikowanych danych, wymagane funkcjonalności oraz rejestrowanie i nadawanie uprawnień redaktorów BIP dla osób wskazanych we wnioskach podmiotów zainteresowanych utworzeniem własnych stron podmiotowych przy użyciu SSDIP zgodnie z art. 9 ust. 4 pkt 3 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429).
Minister Cyfryzacji, jako administrator systemu SSDIP jest jednocześnie administratorem danych osób wnioskujących o dostęp do SSDIP w celu utworzenia podmiotowych stron BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania.
Tożsamość administratora danych
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemie SSDIP w zakresie osób wnioskujących o utworzenie podmiotowej strony BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania (redaktorów podmiotowych stron BIP) jest Minister Cyfryzacji.

Administratorami danych publikowanych na podmiotowych stronach BIP utworzonych w ramach SSDIP są podmioty, które daną stronę podmiotową BIP utworzyły. Podmioty te decydują o treści danych, w tym treści i zakresie danych osobowych publikowanych na podmiotowych stronach BIP, ich rozmieszczeniu, modyfikacji i usuwaniu.
Minister Cyfryzacji, jako Administrator systemu SSDIP w odniesieniu do materiałów publikowanych na podmiotowych stronach BIP jest podmiotem przetwarzającym. Może on ingerować w treść materiałów publikowanych na poszczególnych stronach podmiotowych BIP jedynie w przypadku, gdy właściwy podmiot, który daną stronę utworzył i nią zarządza utracił do niej dostęp lub z innych przyczyn utracił nad nią kontrolę.
Dane kontaktowe administratora systemu SSDIP
Z administratorem systemu SSDIP można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, pisemnie na adres siedziby administratora, lub na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator systemu SSDIP wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl lub listownie – na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować wyłącznie w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych osób składających wnioski o udostepnienie SSDIP, redaktorów poszczególnych stron BIP, oraz incydentów bezpieczeństwa.
W sprawach przetwarzania danych osobowych zawartych w treści materiałów publikowanych w ramach poszczególnych stron podmiotowych, należy się kontaktować z inspektorem ochrony danych podmiotu, którego strona BIP dotyczy, ich redaktorem lub kierownictwem podmiotu, który daną stronę podmiotowa BIP utworzył.
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Celem przetwarzania danych publikowanych na stronach podmiotowych BIP przez poszczególne podmioty jest udostępnienie informacji publicznej wytworzonej w urzędzie i dotyczącej działalności urzędu. Podstawę prawną publikacji stanowi wypełnienie obowiązku prawnego, o którym mowa w art. 8 oraz art. 9 ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Celem udostępniania systemu SSDIP przez Ministra Cyfryzacji jest umożliwienie podmiotom zobowiązanym, o których mowa w art. 4 ust 1 i 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, utworzenia i prowadzenia własnych stron BIP (co wynika z art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ww. ustawy).
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, nr telefonu, nr faksu dotyczące redaktorów podmiotowych stron BIP oraz dane osobowe publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na poszczególnych podmiotowych stronach BIP są danymi udostępnianymi publicznie bez żadnych ograniczeń, w tym Centralnemu Ośrodkowi Informatycznemu w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 132-136, któremu Ministerstwo Cyfryzacji powierzyło przetwarzanie danych przetwarzanych w ramach platformy SSDIP.
Okres przechowywania danych
Dane dotyczące osób wnioskujących o udostępnienie systemu SSDIP oraz dane osób wyznaczonych na redaktorów stron podmiotowych przechowywane są przez czas, w jakim osoby te pełniły swoje funkcje oraz przez okres wskazany w przepisach prawa po okresie, w którym osoby te przestały pełnić swoje funkcje.
Dane osobowe osób zawarte w materiałach publikowanych w ramach podmiotowych stron BIP przechowywane są przez okres ustalony przez osoby zarządzające treścią tych stron.
Prawa podmiotów danych
Osoby, których dane są przetwarzane w systemie głównym SSDIP, w tym osoby składające wnioski o przyznanie dostępu do SSDIP oraz osoby będące redaktorami podmiotowych stron BIP, mają prawo dostępu do swoich danych, prawo do sprzeciwu, prawo ograniczenia przetwarzania oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora systemu tj. Ministra Cyfryzacji lub wyznaczonego inspektora ochrony danych na adres iod@mc.gov.pl.
Osoby, których dane są publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na podmiotowych stronach BIP maja prawo dostępu do danych, prawo do sprzeciwu, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, w którym ich publikacja jest wymagana. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora danych podmiotu, którego dana strona BIP dotyczy, lub wyznaczonego przez niego inspektora ochrony danych.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Osobom, których dane są przetwarzane w systemie SSDIP lub na podmiotowych stronach BIP publikowanych przez poszczególne podmioty przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Przetwarzanie danych osobowych osób składających wnioski o dostęp do SSDIP oraz osób wyznaczonych do redakcji poszczególnych stron podmiotowych BIP jest niezbędne dla zapewnienia kontroli dostępu i wynika z przepisu prawa, tj. art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) oraz § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), w związku z art. 20a ustawy z dnia 17 lutego o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848, 1590 i 2294) i przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247).
Publikowanie danych osobowych na stronie systemu SSDIP oraz na podmiotowych stronach BIP jest dopuszczalne tylko wtedy, jeśli wynika z przepisów prawa, lub jeśli administrator danych uzyskał zgodę tych osób na ich publikację.Zapoznałem się..